Pizzeria da Mario
Markt 23 8000 Brugge

+3250 33 61 10
info@pizzeria-damario.be

Openingsuren
Ma: 10:00  – 22:00
Di: 10:00  – 22:00
Wo:10:00  – 22:00
Do: 10:00  – 22:00
Vr: 10:00 – 22:00
Za: 10:00 – 22:00
Zo: 10:00 – 21:30

FB IG V LI
  /  Privacy Policy

Wie zijn wij

Dit is het privacy statement van Restaurant Pizzeria da mario BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de BTW BE 0688 768 195. Het privacy beleid van restaurant Pizzeria da mario BV (hierna Restaurant Pizzeria da mario genoemd) is vastgelegd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. Restaurant Pizzeria da mario hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en dit privacy statement beschrijft de verwerking van persoonlijke gegevens in de organisatie alsmede onze website www.pizzeria-damario.be

Verwerking van persoonsgegevens door Restaurant Pizzeria da mario

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Restaurant Pizzeria da mario verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Restaurant Pizzeria da mario staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: www.pizzeria-damario.be

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Restaurant Pizzeria da mario verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Uitvoeren van overeenkomsten
De verwerkingen van persoonsgegevens voor:

  1. het ontvangen van gasten in ons restaurant;
  2. hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.
    Toestemming
    Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden, geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.
    Gerechtvaardigd belang
    Restaurant Pizzeria da mario heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van gasten en medewerkers.

Met wie deelt restaurant Pizzeria da mario uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

Dienstverleners die voor restaurant Pizzeria da mario werken
We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden.
Belastingdienst
In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart restaurant Pizzeria da mario uw persoonsgegevens?

Restaurant Pizzeria da mario bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
Wij bewaren uw e-mailadres zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.
Camerabeelden bewaren we maximaal 28 dagen. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Websites van derden.

Onze websites bevatten links naar andere websites. Restaurant Pizzeria da mario is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Restaurant Pizzeria da mario van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft),
Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door restaurant Pizzeria da mario,
Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

Kunt u een verzoek tot inzage?

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@pizzeria-damario.be. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Heeft u een klacht over de wijze waarop restaurant Pizzeria da mario uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@pizzeria-damario.be. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

onze gegevens.

Restaurant Pizzeria da mario
Markt 23 8000 Brugge
+32(0)050336110
info@pizzeria-damario.be
BTW BE 0688 768 195